WHITE SATIN BALLET SLIPPERS ANGELO LUZIO STYLE 207 Z

WHITE SATIN BALLET SLIPPERS

FULL SOLE

GREAT FOR WEDDINGS